• youtube
  • facebook

Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều ở Gia Lai

 Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến về việc bổ sung đối tượng theo chuẩn nghèo đa chiều mới, vào đối tượng hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

 

Nội dung kiến nghị: “Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình 167 giai đoạn 2) nên nhiều hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới, giai đoạn 2016-2020 có khó khăn về nhà ở không được hưởng chính sách này. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg cho phép áp dụng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 có khó khăn về nhà ở”.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1853/BXD-QLN trả lời đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai như sau: Sau khi tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 1), Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi là Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg).

Tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg đã quy định đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo chính sách này phải là “Hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 05 năm”. Như vậy, đối tượng được áp dụng Chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg phải là hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quyết định này thì mức chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, là cơ sở để xác định đối tượng nghiên cứu, thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong giai đoạn 2016-2020.

Bộ Xây dựng đồng tình và ghi nhận ý kiến của cử tri về việc bổ sung đối tượng theo chuẩn nghèo đa chiều mới vào đối tượng hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

create

Đoan Trang / baoxaydung.com.vn